Home » Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Bookers Kft. által üzemeltetett www.panelli.hu weboldalon folytatott személyes adatkezelésekről

HATÁLYOS: 2019. 09.02. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

 1. Az adatkezelő adatai:

Vállalkozó neve:                   Bookers Kft.

Székhely:                               2072 Zsámbék, Határ út 26/B.

Adószám:                               67261532-2-33

Nyilvántartási szám:            44551136

Telefonszám:             0670/242-8634

E-mail cím:                            info@panelli.hu

2. Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Az adatkezelő magára nézve
kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési
Tájékoztató célja ügyfelei, partnerei, vásárlói tájékoztatása személyes adataik
kezelését illetően. Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok
rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések
előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe
véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség,
adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az adatkezelő megtesz minden
olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait
biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által
előírt módon kezelje.

Az adatkezelő fentieknek
megfelelve alakította át hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki a szabályzatait,
nyilvántartásait, iratmintáit, tájékoztatóit.

Az adatkezelő
adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan
elérhetők az adatkezelő székhelyén és weboldalán. Az adatkezelő fenntartja magának
a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az
esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és vásárlói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

3. Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési
Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az adatkezelőre, valamint azon
természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó
adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos
érdekeit az adatkezelés érinti.

A Tájékoztató tárgyi hatálya
kiterjed az adatkezelő www.panelli.hu weboldalon folytatott tevékenysége
során felmerülő összes adatkezelésre. Az adatkezelő teljeskörű Adatkezelési
Tájékoztatója elérhető székhelyén.

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

4. Fontosabb fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy
azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható
az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító,
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható.

Különleges adat: a személyes adatok
különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai
származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a
természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére, vagy
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy
adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely
művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi
személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy
vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely
az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Közös adatkezelők: ha az adatkezelés céljait és
eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös
adatkezelőnek minősülnek.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi
személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos
az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt
a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának
önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az
őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5. Jogszerű adatkezelés az adatkezelőnél:

A személyes adatok kezelésére
az adatkezelőnél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 1. ha az érintett hozzájárulását
  adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 2. az adatkezelés olyan
  szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
 3. az adatkezelés az
  adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 4. az adatkezelés az érintett
  vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
  szükséges,
 5. az adatkezelés az adatkezelő
  vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogszerűségét az
adatkezelő a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és
addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap
feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben
folytatható, ha az adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

A jogalapok igazolásának
módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött
jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e.
Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel
törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli
megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló
adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai
kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos
bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Jogi kötelezettség
teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától
független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező
jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése
előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá
az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen
tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős
tényről.

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelő a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

6. Az adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók, közös adatkezelők:

Ha az adatkezelést az
adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat
vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi
Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak
védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
végrehajtják.

Az adatkezelő ezúton
nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép
kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való
megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók
vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

 • A számlák
  kiállításával kapcsolatban az adatkezelő partnere:

   

  • …………………………………
  • …………………………………
  • …………………………………

 • A bankkártyával történő
  fizetés érdekében az adatkezelő adatfeldolgozója, aki egyben önálló adatkezelő
  is:

   

  • ……………………………………
  • …………………………………….
  • …………………………………….

A személyes
adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése, majd ezt követően a
jogszabályban írt megőrzési kötelezettség teljesítése.

 • Az adatkezelő
  weboldalának tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak minősül:

 EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

  • Székhelyünk
   Levelezési cím

   7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
   7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

   Cégjegyzékszám

   02-09-075023

   Adószám

   14992511-2-02

 • Az adatkezelő
  levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:

   

  • ……………………………………….
  • ……………………………………….
  • ……………………………………….

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adatkezelő által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

7. Az adatkezelő által, a weboldalon kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

Az adatkezelő az általa forgalmazott termékek értékesítése kapcsán weboldalán (www.panelli.hu), és az általa üzemeltetett közösségi oldalakon fogad megrendeléseket. A vásárlók magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A vásárló dönthet arról, hogy regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül vásárol a webáruházban. A regisztrált vásárlók belépést követően (e-mail cím, jelszó megadásával) megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, jelenlegi helyzetét és számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása, hiszen nem kell ismét megadni adataikat. Mind a regisztráció során, mind a regisztráció nélküli megrendelés esetében a vásárló nevét (jogi személy esetén a kapcsolattartó nevét is), a vásárló címét (számlázási), e-mail címét kéri el az adatkezelő. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerülhet sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik.

8. A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:

Az adatkezelő a megvásárolt termékek ellenértékéről számlát állít ki. A számla az érintett nevét, címét tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. A számlán szereplő személyes adatok megőrzése tekintetében az adatkezelő a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el, azokat 5 évig tárolja.  

9. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

Az érintett az adatkezelő
weboldalán működő ügyfélkapcsolati adatlap használatával, az online
vásárlással, a weboldalon működő cookie-k elfogadásával és a hírlevélre történő
feliratkozással, valamint a véleményezéssel kapcsolatban akként nyilatkozik,
hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az adatkezelő weboldalán az
ügyfélkapcsolati adatlapon nem veheti fel a kapcsolatot az adatkezelővel,  valamint a cookie-k elfogadásával vagy
elutasításával kapcsolatban sem nyilatkozhat, nem vásárolhat, nem véleményezhet
online és nem iratkozhat fel hírlevélre sem, tekintettel arra, hogy a GDPR 8.
cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye
szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és
jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott
adatai valósak.

Az adatkezelő tudomására hozott, vagy tudomására jutott különleges adatot az adatkezelő nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat az adatkezelő tudta nélkül került az adatkezelő bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

10. E-mail címek, telefonszámok megőrzése során alkalmazott eljárás:

Az adatkezelő tevékenysége során partnerei, vásárlói e-mail címét és telefonszámát is megismerheti. Az ilyen módon rendszerébe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli. Amennyiben a partnerrel kötött szerződéses kapcsolat megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. Néhány esetben az adatkezelőnek továbbra is jogos érdeke fűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kéri az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez.

11. Az adatkezelő weboldala:

Az adatkezelő elsősorban
saját weboldalán (www.panelli.hu) mutatja be termékeit. Az
adatkezelő által alkalmazott weboldal működése során cookie-kat alkalmaz,
amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a látogatókról. Az általuk nyert
személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

Cookie-k (Sütik):

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra
  kerül(het)nek;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás
érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez
el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy
korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag
a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges,
munkamenet (session) Cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a
látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt,
használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen
típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a
böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről,
illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az érintett választása a
Cookie-kal kapcsolatban:

Webböngésző Cookie-k:

A böngésző beállításaiban az
érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a
meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden
alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy
más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat
találhat a böngésző „help” funkciójában.

Ha a látogató úgy dönt, hogy
néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a
weboldal valamennyi funkcióját.

Harmadik fél által
elhelyezett Cookie-k (analitika):

Az adatkezelő weboldala
alkalmazza például a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google
Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő
információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a
weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény
javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató
számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében
maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A Google Analytics keretében
a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más
adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával
megakadályozhatja, azonban ebben az esetben a látogató esetleg nem tudja a
weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni.

Ezen kívül a látogató
megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi
használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését,
valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti
és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint.

Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

Az érintett az adatkezelő
weboldala által alkalmazott cookie-k elfogadásával kapcsolatban akként
nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem
nyilatkozhat a cookie-k elfogadásáról, vagy elutasításáról, tekintettel arra,
hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő
hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes
képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló
személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért,
hogy a megadott adatai valósak.

A weboldalon történő vásárlás
és regisztráció során megvalósuló személyes adatkezelés:

Az adatkezelő az általa
forgalmazott termékek értékesítése kapcsán weboldalán (www.panelli.hu), és az általa üzemeltetett
közösségi oldalakon fogad megrendeléseket. A vásárlók magánszemélyek és jogi
személyek egyaránt lehetnek. A vásárló dönthet arról, hogy regisztrációt
követően, vagy regisztráció nélkül vásárol a webáruházban. A regisztrált
vásárlók belépést követően (e-mail cím, jelszó megadásával) megtekinthetik
korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, jelenlegi
helyzetét és számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása, hiszen
nem kell ismét megadni adataikat. Mind a regisztráció során, mind a
regisztráció nélküli megrendelés esetében a vásárló nevét (jogi személy esetén
a kapcsolattartó nevét is), a vásárló címét (számlázási), e-mail címét kéri el
az adatkezelő. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítése. Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes
adatainak kezelésére kerülhet sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik.

Az adatkezelő a megvásárolt
termék ellenértékéről számlát állít ki a vásárló részére. A számla az érintett
nevét, címét tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban
rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének
jogalapja tehát, jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. A számlán
szereplő személyes adatok megőrzése tekintetében az adatkezelő a kisadózó
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el, azokat 5 évig tárolja.

Az érintett az adatkezelő
weboldalán az online vásárlással és regisztrációval kapcsolatban akként
nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem vásárolhat
ilyen módon az adatkezelőtől, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1)
bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye
szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és
jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott
adatai valósak.

A weboldalon alkalmazott
kapcsolatfelvételi űrlap:

A weboldalon lehetősége van a
látogatóknak kapcsolatba lépni az adatkezelővel, egy kapcsolatfelvételi űrlap
segítségével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A
személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával
és az adatkezelő termékei iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt
követően nem kerül sor a termék megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 3
munkanapon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatai. Az adatkezelő
a személyes adatokat a szerződés létrejötte érdekében, ezzel a jogalappal
kezeli. Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az
adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját és elfogadja a benne foglaltakat. Az
adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és az érdeklődő és az adatkezelő közötti
szerződéses kapcsolat elősegítése.

Az érintett az adatkezelő
weboldalán az ügyfélkapcsolati adatlap használatával kapcsolatban akként
nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az
ügyfélkapcsolati adatlapon nem veheti fel a kapcsolatot az adatkezelővel,
tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez
történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes
képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a
hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett
szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

A weboldalon feltüntetett
vásárlói-véleményekkel kapcsolatos személyes adatkezelés:

A weboldalon néhány korábbi vásárló véleménye került feltüntetésre az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal és az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatban. A vélemények teljes név kiírásával szerepelnek. Kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre a véleményező teljes neve, egyéb személyes adata, véleménye, amennyiben ő ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulását adta. Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

12. Hírlevélre történő feliratkozás:

A weboldalon a látogatóknak
lehetőségük van feliratkozni hírlevélre is. A hírlevélre történő feliratkozás
során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési
Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e
személyes adatai marketing célú (hírlevél küldés céljából) történő kezeléséhez.
Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott
írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a
hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó
kifejezett és írásos hozzájárulása.

A hírlevél küldéssel
kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy személyre
szabott tájékoztatása a weboldalon megjelenő újdonságokról, legújabb
eseményekről, hírekről, a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A
hírlevélre és/vagy DM célú levélküldésre történő feliratkozás önkéntes
hozzájáruláson alapul, az adatkezelő természetesen lehetőséget ad arra, hogy az
érintett bármikor visszavonhassa hozzájárulását és leiratkozzon a hírlevélről.

Az érintett az adatkezelő weboldalán a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

13. Az adatkezelő közösségi oldalai:

Az adatkezelő Facebook oldalt
is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére. Az adatkezelő
Facebook oldalán is népszerűsíti tevékenységét, bemutatja termékeit.

Az adatkezelő Facebook oldala itt található:

…………………………………………………………

Az adatkezelő a Facebookon
keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz
kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon
tudomására jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használja,
további reklám célokra nem. 

A Facebook oldal
használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, információk
közlése. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az
érintett profilozását és hirdetésekkel való megcélzását.

Ahhoz, hogy a Facebookon
keresztül kapcsolatba tudjon lépni az adatkezelővel, be kell jelentkeznie.
Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja
és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a
fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a
Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán
talál.

Az adatkezelő a Facebook
oldalon követők személyes adatait hozzájárulásuk értelmében kezeli, a
hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi
oldalát, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

Az adatkezelő az Instagram
közösségi oldalon is jelen van az alábbi elnevezésű profillal:

………………………………………………………….

Az Instagram oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés a követéssel adott hozzájárulás jogalappal történik.

14. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Az adatkezelés célja ebben az
esetben a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza
azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele,
illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

A panasz megtétele önkéntes
hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a
személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
alapján – kötelező.

Az adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

15. Az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő kötelezi magát
arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok
védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy
minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja,
felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az adatkezelő gondoskodik
arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne
hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az általa igénybe vett
adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére
jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az adatkezelő fokozottan ügyel
partnerei, vásárlói személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi
rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli
valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a
fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben való tárolása),
valamint az informatikai védelmet is.

Az adatkezelő az érintett
által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban
megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein,
részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén,
megfelelően elzárva tárolja.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

16. Az adatkezeléssel érintettek jogai:

 • Átlátható tájékoztatás:

Jelen
Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör,
átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott
adatkezelési tevékenységről.

 • Hozzáférési jog:

Az érintett
jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást
kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Bookers Kft. 2072 Zsámbék, Határ út
26/B.

E-mail: info@panelli.hu

Az adatkezelő ezúton
tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton
küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre,
e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Helyesbítéshez való jog:

Az érintett
jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást
kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Szujó Ferenc egyéni vállalkozó 2072 Zsámbék, Határ út
26/B.

E-mail: info@panelli.hu

Az adatkezelő
ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai
úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött
kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Törléshez való jog:

Az érintett
jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat,
ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból,
  amelyből azokat gyűjtötték,
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az
  adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs
  elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
  teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást
kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Bookers Kft. 2072 Zsámbék, Határ út
26/B.

E-mail: info@panelli.hu

Az adatkezelő
ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai
úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött
kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Adatkezelés korlátozásához
  való jog:

Érintett jogosult
kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból
  mégsem kéri az adatok törlését.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást
kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Bookers Kft. 2072 Zsámbék, Határ út
26/B.

E-mail: info@panelli.hu

Az adatkezelő
ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai
úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött
kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Adathordozhatósághoz való
  jog:

Az érintett
jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást
kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Bookers Kft. 2072 Zsámbék, Határ út
26/B.

E-mail: info@panelli.hu

Az adatkezelő
ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai
úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött
kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett
jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást
kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Bookers Kft.

E-mail: info@panelli.hu

Az adatkezelő
ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai
úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött
kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

Az adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).

17. Adatvédelmi incidens:

Adatvédelmi incidensnek
minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidens esetén
az adatbiztonság sérülésének komoly veszéllyel fenyegető szintűnek kell lennie,
tehát a sérülésnek olyan fokúnak kell lennie, amely  a személyes adatok:

 • megsemmisülésével,
 • elvesztésével,
 • megváltoztatásával,
 • jogosulatlan közlésével vagy
 • jogosulatlan hozzáférésével jár együtt.

Incidensnek minősül, ha a
fentiek közül bármelyik bekövetkezik, de ez nem zárja ki, hogy több pont is
megvalósuljon egyszerre. Nem csupán a szándékos, rosszindulatú magatartások
tartoznak e körbe, hanem a gondatlanságból elkövetett sérülések is. Az incidens
tehát akkor következik be, ha véletlen vagy jogellenes cselekmény okozza.

Adatvédelmi incidensnek
minősülnek például:

 • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön,
  adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális
  továbbítása,

 • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő
  informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,

 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy
  egészének sérülése, vagy elvesztése,

 • az informatikai rendszer részének vagy egészének
  használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.

Az adatvédelmi incidens
megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni, vagy nem
vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes
adataik feletti rendelkezés elvesztését, vagy a jogaik korlátozását, a
hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást, vagy a
személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés
engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási
kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését,
illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági
vagy szociális hátrányt.

Egy esetleges adatvédelmi
incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve) az adatkezelő haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens az
adatkezelő tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott,
bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg
kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további
indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

Az adatvédelmi incidens
bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján
külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések
elektronikus úton megtehetők.

Az adatkezelő nyilvántartja
az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó
tényeket, annak hatásait, és az orvoslására tett intézkedéseket. Az
adatkezelőnek nyilván kell tartani az incidensekkel kapcsolatos adatokat,
köztük az okait, a történéseket és az érintett személyes adatok körét. Emellett
szerepelnie kell még a nyilvántartásban az incidensek hatásainak és
következményeinek, valamint az orvoslásukra tett intézkedéseknek és az
adatkezelő következtetéseit is (például: miért gondolja, hogy az incidens nem
bejelentésköteles, vagy ha a bejelentés késedelmesen történik, akkor mi volt a
késedelem oka).

Nem szükséges bejelenteni a
felügyeleti hatóságnak azt az incidenst, amely valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár az adatkezelő partnereinek,
vásárlóinak jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatja erről
az érintett partnert. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és
közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell
a legfontosabb információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell a
fentiek szerint tájékoztatni, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi
  intézkedéseket hajtott végre és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi
  incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az
  intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem
  jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további
  intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és
  szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem
  valósul meg;

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az értintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

18. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról.

19. Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak
megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.

20. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                            Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                   1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési
cím:
        1530
Budapest, Pf.: 5.

Telefon:                     0613911400

Fax:                             0613911410

E-mail:                        ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                      http://www.naih.hu

21. Egyéb rendelkezések:

Az adatkezelő az e
tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad
tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja
vásárlóit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a
hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság
weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban
hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Zsámbék, 2019. 09.02.

Bookers Kft.

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

 

Ssz.

Személyes adat kezelésének megnevezése

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adat törlésére nyitva álló határidő

1.

A weboldalon, vagy egyéb internetes felületeken történő vásárlás során megadott személyes adatok.

A szerződés teljesítése érdekében, kapcsolattartás céljából.

A szerződés teljesítése.

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követő 30 napon belül.

2.

A weboldalon, vagy egyéb internetes felületeken történő vásárlás során a jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai.

Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében.

Az érintett hozzájárulása alapján.

A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul. A szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).

3.

A vásárlók (természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetén) számára kiállított számlán szereplő személyes adatok.

Jogszabályban írt kötelezettség teljesítése, a számla kiállítása.

Jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése.

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követő 30 napon belül.

4.

Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével), telefonszámokkal kapcsolatos adatkezelés.

Szerződéses kötelezettség (a megrendelés) teljesítése érdekében, vagy hozzájárulás alapján.

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, vagy az érintett hozzájárulása.

A feladat elvégzését követő 10 munkanapon belül, vagy a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, max. 3 munkanapon belül.

5.

A weboldalon történő regisztráció során megadott személyes adatok.

A szerződés teljesítése, a következő megrendelés egyszerűsítése, a rendelés nyomonkövetése a vásárló részéről.

A szerződés létrehozása.

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követő 30 napon belül.

6.

A weboldalon működő kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatok (név, e-mail cím).

Kapcsolatfelvétel érdekében.

A szerződés létrehozása.

A kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.

7.

A weboldalon a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok (név, e-mail cím).

Hírlevél küldése érdekében.

Az érintett hozzájárulása alapján.

A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.

8.

A Facebook, Instagram oldalak használata során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok.

A termékek népszerűsítése érdekében.

Az érintett hozzájárulása.

A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.

9.

A weboldalon feltüntetett vélemények közzététele során megadott személyes adatok (név).

Referencia, a termékek népszerűsítése céljából.

Az érintett hozzájárulása.

A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.